In overeenstemming met de Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeren we de Gebruiker dat de Website www.cruyffinstitute.nl eigendom is van JOHAN CRUYFF ACADEMICS INTERNATIONAL, S.L. en haar identificatiegegevens zijn:

Geregistreerd kantoor: C/ Pomaret 8
Postcode: 08017
Plaats:Barcelona
Provincie: Barcelona
CIF: B63083794
E-mailadres: jci@cruyffinstitute.org
Registratie: het bedrijf is geregistreerd bij het handelsregister van Barcelona (Registro Mercantil de Barcelona), volume 35261, paper 150, paginanummer B-2627721

TOEGANG TOT DE WEBSITE

Deze Gebruiksvoorwaarden regelen de toegang tot en het gebruik van de Website door de Gebruiker en heeft tot doel om te informeren over de diensten en producten van de entiteit en om algemene toegang mogelijk te maken voor alle internetgebruikers.

Iedereen die deze website bezoekt of gebruikt, wordt als Gebruiker beschouwd. De status van Gebruiker omvat een volledige, onvoorwaardelijke en uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, evenals de specifieke voorwaarden die, indien van toepassing, het gebruik van de Website en de daaraan gekoppelde diensten regelen.

Voorafgaand aan het bezoek aan deze website dient de Gebruiker deze gebruiksvoorwaarden, alsmede het Privacy- en Cookiebeleid die verbonden zijn aan deze voorwaarden, te lezen en te accepteren, aangezien JOHAN CRUYFF ACADEMICS INTERNATIONAL, S.L. zonder voorafgaande toestemming of kennisgeving zich het recht voorbehoudt om inhoud en diensten te wijzigen of te bewerken, evenals deze gebruiksvoorwaarden en in het algemeen alle elementen die betrekking hebben op het ontwerp en de configuratie van deze website. Indien de Gebruiker de algemene toegangs- en gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dient hij/zij zich te onthouden van het gebruik van de Website en de inhoud ervan.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De Gebruiker verplicht zich ertoe om de Website, evenals de informatie over de diensten en/of activiteiten, te gebruiken in volledige overeenstemming met de geldende regelgeving, ethische normen, algemeen geaccepteerde normen en openbare orde, de toegangs- en gebruiksvoorwaarden en alle andere voorwaarden die zijn bepaald in de Website.

De Gebruiker dient zich er ook van te weerhouden om welke inhoud dan ook te gebruiken voor illegale of verboden doeleinden of effecten in deze tekst, die de rechten en belangen van derden kunnen schaden of die, op welke manier dan ook, het normale gebruik van de inhoud door andere Gebruikers of een Internetgebruiker (hardware en software) schade kan toebrengen, onbruikbaar kan maken, kan overbelasten of kan verslechteren.

WERKING VAN DE WEBSITE

Als de voorwaarden in deze Gebruiksvoorwaarden of het Privacy- en Cookiebeleid niet worden nageleefd, behoudt JOHAN CRUYFF ACADEMICS INTERNATIONAL, S.L. zich het recht voor om de toegang tot haar website te beperken, op te schorten en/of uit te sluiten, door de nodige technische maatregelen te nemen. JOHAN CRUYFF ACADEMICS INTERNATIONAL, S.L. zal er alles aan doen om de goede werking van de Website te handhaven, fouten te voorkomen of op te lossen en de inhoud ervan up-to-date te houden. Echter, JOHAN CRUYFF ACADEMICS INTERNATIONAL, S.L. garandeert noch de beschikbaarheid en continuïteit van de toegang tot de Website, noch de afwezigheid van fouten in de inhoud ervan.

AANSPRAKELIJKHEID

De Gebruiker is alleen verantwoordelijk voor het gebruik van informatie of mechanisme op de Website die hij/zij kan doen.

JOHAN CRUYFF ACADEMICS INTERNATIONAL, S.L. is niet aansprakelijk voor enige schade aan de hardware en/of software van de Gebruiker die voortvloeit uit de toegang tot – en het gebruik van de Website en de inhoud ervan. Evenzo, JOHAN CRUYFF ACADEMICS INTERNATIONAL, S.L. is niet aansprakelijk voor de schade die kan optreden in computersystemen of die worden veroorzaakt door virussen en/of cyberaanvallen, stilleggingen, onderbrekingen, afwezigheden of gebreken in de communicatie en/of Internet.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor schade en/of nadelen die JOHAN CRUYFF ACADEMICS INTERNATIONAL, S.L. kan lijden door het niet-nakomen van één of meer van de verplichtingen waar de Gebruiker zich aan dient te houden en die zijn vastgelegd in deze gebruiksvoorwaarden, de actuele wetgeving en het Privacy- en Cookiebeleid.

LINK-BELEID (LINKS NAAR DE WEBSITE EN LINKS NAAR ANDERE WEBSITES)

A) Links naar de Website:

Elke derde partij die op een andere Website een link naar deze Website wil plaatsen, moet zich houden aan de actuele wetgeving en mag geen inhoud bevatten die ongepast, ongeoorloofd, pornografisch, gewelddadig etc. is.

JOHAN CRUYFF ACADEMICS INTERNATIONAL, S.L. is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van de andere Website en promoot, waarborgt en beheert níet de inhoud van die betreffende Website.

Als een Website met een link naar deze Website niet aan één van bovenstaande aspecten voldoet, zal hij gedwongen worden de link onmiddellijk te verwijderen.

B) Links naar andere Websites:

Op deze Website kunnen links naar Websites van derden te vinden zijn die de Gebruiker daartoe toegang verlenen. Niettemin is JOHAN CRUYFF ACADEMICS INTERNATIONAL, S.L. niet verantwoordelijk voor de inhoud van die gelinkte websites. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het accepteren en verifiëren van de toegang, telkens wanneer hij/zij er toegang tot heeft.

Het doel van genoemde links of vermeldingen impliceert niet de ondersteuning, goedkeuring, commercialisering of enige vorm van relatie tussen de Website en de personen of entiteiten achter de sites die op deze Website zijn gelinkt.

INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM VAN DE INHOUD

JOHAN CRUYFF ACADEMICS INTERNATIONAL, S.L., of haar licentiehouders zijn de houders van alle intellectuele eigendomsrechten van de Inhoud van de Website, dat wil zeggen alle ontwerpen, databases, onderliggende software (inclusief de broncode), evenals alle verschillende elementen (teksten, grafische afbeeldingen, video’s, kleuren, enz.) die bijdragen aan de website, structuur, volgorde, enz. De eigenaars van de merken en commerciële namen (“onderscheidende tekens”) zijn JOHAN CRUYFF ACADEMICS INTERNATIONAL, S.L. of de licentiehouders.

Het gebruik van de Website door de Gebruiker impliceert niet de opheffing van enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht. Het is de Gebruiker ten strengste verboden om de Inhoud of Onderscheidende Tekens te gebruiken, kopiëren, verspreiden, beschikbaar te maken of op enige andere manier openbaar te maken, te transformeren of te wijzigen, zonder toestemming van de eigenaar, behalve als die actie wettelijk is vastgelegd.

ADVERTEREN

De Website kan geadverteerde of gesponsorde inhoud bevatten. De adverteerders of sponsors zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren of het materiaal waarnaar wordt verwezen op de Website voldoet aan de actuele wetgeving.

JOHAN CRUYFF ACADEMICS INTERNATIONAL, S.L. is niet aansprakelijk voor fouten, onnauwkeurigheden of onregelmatigheden die de geadverteerde of gesponsorde inhoud kan bevatten.

SOCIALE NETWERKEN

JOHAN CRUYFF ACADEMICS INTERNATIONAL, S.L. is aanwezig op sociale netwerken. Het gebruik van de gegevens van die Gebruikers die de officiële accounts op de sociale netwerken van JOHAN CRUYFF ACADEMICS INTERNATIONAL, S.L. volgen, zijn vastgelegd in deze sectie en in de Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en de toegangsregels die bij de betreffende sociale netwerken behoren en door de Gebruiker worden geaccepteerd.

JOHAN CRUYFF ACADEMICS INTERNATIONAL, S.L. zal de gegevens van de Gebruiker behandelen met als doel de aanwezigheid ervan op de sociale netwerken correct te beheren en de Gebruiker te informeren over activiteiten, producten of diensten van JOHAN CRUYFF ACADEMICS INTERNATIONAL, S.L., evenals voor elk ander doel dat is toegestaan in de voorschriften van genoemde Sociale Netwerken.

TOEGEPAST RECHT

De Gebruiksvoorwaarden worden toegepast en geïnterpreteerd volgens de Spaanse wetgeving.

Met betrekking tot de oplossing van geschillen die kunnen voortvloeien uit de toegang tot de Website, zullen beide partijen onderworpen worden aan de relevante rechtbanken of tribunalen in overeenstemming met de regelgeving inzake consumenten en gebruikers.

CONTACT

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over deze Gebruiksvoorwaarden kun je contact met ons opnemen via ons e-mailadres jci@cruyffinstitute.org.